Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn)

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag van
,

- op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform zijn of zullen worden geleverd;

- de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of zal nemen, indien u verschillende goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste artikel in ontvangst neemt of heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in verschillende zendingen of artikelen worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen via (Tuneon Design SRL, Michael Werner, No. 290, 457208 Românaşi, Romania,
e-mail: tuneon382@gmail.com)
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw besluit om dit contract te herroepen


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


Wij kunnen weigeren een terugbetaling te doen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen en in geen geval later dan 14 dagen Dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract om de goederen terug te geven of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagennaar stuurt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.