Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U hebt het recht dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de datum van
,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of in ontvangst heeft genomen, indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in verschillende deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen(Tuneon Design SRL, Michael Werner, No. 290, 457208 Românaşi, Roemenië,
E-mail: tuneon382@gmail.com)
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.


Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14Dagenvanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.


Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen terug te sturenDagenvanaf de dag waarop u de herroeping van dit contract aan ons meldtom de goederen terug te sturen of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van14 dagendien in

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of afloop

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.